چاپ

موقعيت جغرافيایی پرديس برادران

 

مسیرهای منتهی به دانشگاه امام صادق علیه السلام

پایانه جنوب:

در ترمينال سوار اتوبوس های BRT   به سمت پارک وی شده و در ايستگاه پل مدیریت از اتوبوس پیاده شوید وبه دانشگاه امام صادق علیه السلام که ابتدای پل مدیریت است تشریف بیاورید.

پایانه غرب:

در این مسیر پس از سوار شدن به اتوبوس های  BRT به تهرانپارس ، تقاطع نواب –آزادی پیاده و سوار اتوبوس های   BRT   جمهوري به سمت پارک وی شده  وپل مدیریت از اتوبوس پیاده شوید وبه دانشگاه امام صادق علیه السلام که ابتدای پل مدیریت است تشریف بیاورید.

پایانه آرژانتین(بیهقی):

ابتدا در پایانه اتوبوس رانی جنب ترمینال، سوار اتوبوسهای میدان صنعت شوید. پس از پیاده شدن در میدان صنعت با استفاه از اتوبوس های شهید حقانی یا تاکسی، پل مدیریت پیاده شوید و به  دانشگاه امام صادق علیه السلام که ابتدای پل مدیریت است تشریف بیاورید.

پایانه شرق:

ابتدا سوار اتوبوسهای BRT  تهرانپارس به سمت میدان آزادی شوید. وتقاطع نواب – آزادی پیاده و دوباره سوار اتوبوس های BRT  توحید به سمت پارک وی و ايستگاه پل مدیریت از اتوبوس پیاده شوید وبه دانشگاه امام صادقعلیه السلام که ابتدای پل مدیریت است تشریف بیاورید.

راه آهن:

در این مسیر پس از سوار شدن به اتوبوس های  BRT به سمت تجریش، چهارراه ولی عصر پیاده شده ودوباره سوار اتوبوس های  BRT   به سمت میدان آزادی شوید وتقاطع نواب –آزادی پیاده و دوباره سوار اتوبوس های   BRT  ميدان جمهوري به سمت پارک وی شده وپل مدیریت از اتوبوس پیاده شوید وبه دانشگاه امام صادق علیه السلام که ابتدای پل مدیریت است تشریف بیاورید.