نام پدر: محمد تقي

محل تولد: مشهد

تاريخ تولد: 1343

سال ورود به دانشگاه: 1361

رشته تحصيلي: معارف اسلامي و اقتصاد

تاريخ و محل شهادت: 4/10/1365 جزيزه ماهي

عمليات: کربلاي 4