نام پدر: بهرام

محل تولد: اروميه

تاريخ تولد: 1343

سال ورود به دانشگاه: 1362

رشته تحصيلي: معارف اسلامي و تبليغ

تاريخ و محل شهادت: 27/11/1364 فاو

عمليات: والفجر 8


صفحه6 از6