زبان و ادبيات عربي

 یکی از ويژگی‌های منحصر به فرد دانشگاه امام صادق عليه السلام اهميت فراوانی است که آموزش ‌زبان‌های خارجی در برنامه درسی آن دارد به نحوي كه دانش‌آموختگان آن همواره به عنوان افراد مسلط به دو زبان غير از فارسي شناخته مي‌شوند. البته اين به آن معنا نيست كه همه دانش‌آموختگان از اين توانايي برخوردارند بلكه مقصود آن است كه امكان آموختن دو زبان براي ايشان فراهم است.

 

دانشجويان اعزامي به دوره آموزشي لبنان در ديدار با جرج جرداق نويسنده شهيرعرب

با توجه به آنكه همه رويكرد حاكم بر رشته‌هاي دانشگاه رويكردي است تلفيقي و در همه رشته تحصيل معارف اسلامي بخش مهمي از دروس را تشكيل مي‌دهد، لذا زبان عربي به عنوان زبان قرآن و ديگر منابع اصيل ديني ازاهميت ويژه‌اي در برنامه درسي دانشگاه برخوردار شده است. همچنين با توجه به رسالت تبليغي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) آشنايي با شكل جديد زبان عربي براي ايجاد ارتباط و نشر فرهنگ شيعي و انقلابي, آموزش مكالمه عربي نيز مورد توجه ويژه برنامه درسي دانشگاه قرار گرفته است.

بر همين اساس اولين نهاد‌های مستقل علمی شکل‌ گرفته در دانشگاه عبارت بودند از: بخش زبان و ادبيات عربی و بخش زبان‌های خارجي. بخش زبان و ادبيان عربي توسط استاد ارجمند، آقای دکتر حامد صدقی پایه‌گذاری شد و تا امروز با نشاط فراوان به کار خود ادامه می‌دهند و هم‌اکنون توسط شاگردان و ثمرات تلاش‌های ايشان اداره می‌شوند.

دانشجويان به فراخور رشته تحصيلی خود در زبان عربی حدود 15 واحد قواعد عربی (مشتمل بر دروسي همچون صرف و نحو، اعراب و ترجمه قرآن كريم و نهج البلاغه و قرائت قرآن كريم) و 8-5 واحد مکالمه عربی را طي مي‌كنند كه بخشی از برنامه آموزشي آن در آزمايشگاه مجهز زبان اين مرکز علمی برگزار می‌گردد.

دانشجويان بر سر مزار شهيد عماد مغنيه در بيروت

از آنجا که آموزش زبان‌ عربي از اهميت فراوانی برخوردار است، لذا دانشگاه برای اين امر تنها به برنامه درسی رسمی اکتفا نمی‌کند و سرمایه‌گذاری فراوانی در ایجاد فضاهای مجازی زبانی و برگزاری دوره‌های ويژه برای دانشجويان انجام می‌دهد. از جمله برنامه‌های غیررسمی دانشگاه در حوزه زبان‌آموزی می‌توان به برگزاری دوره‌های فشرده زبان در تابستان، اعزام دانشجويان برتر به کشورهای خارجی برای تکميل دوره‌های زبان‌آموزی، برگزاری سخنرانی‌های علمی و فرهنگی به زبان‌های غير فارسی، اعزام دانشجويان به کنفرانس‌های بین‌المللی و ... اشاره کرد.